Gastouders in de Regio Haarlem Haarlemmermeer

Op zoek naar een gastouder in de Regio Friesland? Hieronder vindt u de plaatsen waarin wij onder andere bemiddelen. Voor meer informatie over gastouders en/ of andere locaties verwijzen wij u naar de desbetreffende regiomanager. Bent u vraagouder en wilt u graag meer informatie? Stuur ons dan een mail of meld u aan als vraagouder.

8900-8941: Leeuwarden

9000-9099

9000-9001: Grouw (Grou)

9003: Wartena (Warten)

9004: Warstiens

9005: Warga (Wergea)

9006: Aegum (Eagum)

9007: Idaard (Idaerd)

9008: Roordahuizum (Reduzum)

9009: Friens

9010-9011: Irnsum (Jirnsum)

9012: Rauwerd (Raerd)

9013: Poppingawier (Poppenwier)

9014: Terzool (Tersoal)

9021: Oosterwierum (Easterwierrum)

9022: Mantgum

9023: Jorwerd (Jorwert)

9024: Weidum

9025: Beers (Bears)

9026: Jellum

9027: Hijlaard (Hilaard)

9031: Boksum

9032: Blessum

9033: Deinum

9034: Marssum

9035: Dronrijp (Dronryp)

9036: Menaldum (Menaam)

9037: Slappeterp

9038: Engelum (Ingelum)

9040-9041: Berlikum (Berltsum)

9043: Wier (Friesland)

9044: Beetgum (Bitgum)

9045: Beetgumermolen (Bitgummole)

9047: Minnertsga (Minnertsgea)

9050-9051: Stiens

9053: Finkum (Feinsum)

9054: Hijum

9055: Britsum

9056: Cornjum (Koarnjum)

9057: Jelsum

9060-9061: Giekerk (Gytsjerk)

9062: Oenkerk (Oentsjerk)

9063: Munein

9064: Oudkerk (Aldtsjerk)

9067: Roodkerk (Readtsjerk)

9071: Oude Leije (Aldeleie)

9072: Nij Altoenae

9073: Marrum

9074: Hallum

9075: Westhoek

9076: Sint-Annaparochie (Sint-Anne)

9077: Vrouwenparochie (Froubuorren)

9078: Oudebildtzijl

9079: Sint-Jacobiparochie (Sint-Jabik)

9080-9081: Lekkum

9082: Miedum

9083: Snakkerburen (Snakkerbuorren)

9084: Goutum

9085: Teerns (Tearns)

9086: Hempens (Himpens)

9087: Swichum

9088: Wirdum (Wurdum)

9089: Wijtgaard (Wytgaard)

9091: Wijns (Wyns)

9100-9199

9100-9103: Dokkum

9104: Damwoude

9105: Rinsumageest

9106: Sijbrandahuis

9107: Janum (Jannum)

9108: Broeksterwoude

9109: De Valom

9110-9112: Birdaard (Burdaard)

9113: Wouterswoude

9114: Driesum

9121: Aalsum (Aalzum)

9122: Wetsens

9123: Metslawier

9124: Jouswier

9125: Oostrum

9130-9131: Ee

9132: Engwierum

9133: Anjum

9134: Lioessens

9135: Morra

9136: Paesens

9137: Oosternijkerk

9138: Niawier

9141: Wierum

9142: Moddergat

9143: Nes

9144: Hantumhuizen

9145: Ternaard

9146: Hantumeruitburen

9147: Hantum

9148: Hiaure

9150-9151: Holwerd

9152: Waaxens

9153: Brantgum

9154: Foudgum

9155: Raard

9156: Bornwird

9160-9164: Ameland (It Amelân)

9160-9161: Hollum

9162: Ballum

9163: Nes

9164: Buren (Bueren)

9166: Schiermonnikoog

9170-9171: Blija (Blije)

9172: Ferwerd (Ferwerd)

9173: Hogebeintum (Hegebeintum)

9174: Genum (Ginnum)

9175: Reitsum

9176: Lichtaard

9177: Jislum

9178: Wanswerd (Wânswert)

9200-9299

9200-9207: Drachten

9207: Folgeren (De Folgeren)

9211: Kortehemmen, Zandburen

9212: Boornbergum (Boarnburgum)

9213: De Wilgen (De Wylgen)

9214: Smalle Ee (Smelle Ie)

9215: De Veenhoop (De Feanhoop)

9216: De Gaasten

9216: De Kooi

9216: Opperburen

9216: Oudega (Aldegea)

9216: Uiteinde

9217: Egbertsgaasten

9217: Middelburen

9217: Nijega (Nijegea)

9218: Opeinde (De Pein)

9219: De Tike

9220-9221: Rottevalle (De Rottefalle)

9222: Drachtstercompagnie (Drachtster Kompenije)

9223: Houtigehage (De Houtigehage)

9230-9231: Surhuisterveen (Surhústerfean)

9233: Boelenslaan (Boelensloane)

9240-9241: Wijnjewoude

9243: Bakkeveen (Bakkefean)

9244: Beetsterzwaag (Beetstersweach)

9245: Nij Beets

9246: Olterterp

9247: Ureterp (Oerterp)

9248: Siegerswoude (Sigerswâld)

9249: Frieschepalen (Fryske Peallen)

9250-9251: Bergum (Burgum)

9254: Hardegarijp (Hurdegaryp)

9255: Tietjerk (Tytsjerk)

9256: Rijperkerk (Ryptsjerk)

9257: Noordbergum (Noardburgum)

9258: Eestrum (Jistrum)

9260-9261: Oostermeer (Eastermar)

9262: Suameer (Sumar)

9263: Garijp (Garyp)

9264: Eernewoude (Earnewâld)

9265: Suawoude (Suwâld)

9269: Veenwouden (Feanwâlden)

9270-9271: Zwaagwesteinde (De Westereen)

9280-9281: Harkema (De Harkema)

9283: Surhuizum (Surhuzum)

9284: Augustinusga (Stynsgea)

9285: Buitenpost (Bûtenpost)

9286: Twijzel (Twizel)

9287: Twijzelerheide (Twizelerheide)

9288: Kootstertille (Koatstertille)

9289: Drogeham (Droegeham)

9290-9291: Kollum

9292: Augsbuurt (Lytsewâld)

9293: Kollumerpomp (De Pomp)

9294: Oudwoude (Aldwâld)

9295: Westergeest (Westergeast)

9296: Triemen (De Trieme)

9297: Veenklooster (Feankleaster)

9298: Kollumerzwaag (Kollumersweach)

9299: Zwagerbosch (Sweagerbosk)