Update Coronavirus d.d. 18 december 2021

Op deze pagina plaatsen wij slechts officiële updates die betrekking hebben op de kinderopvang.

Door de enorme stroom aan berichten over het Coronavirus zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Wij kiezen er bewust voor te focussen op de gastouderopvang, de informatie kort en bondig te houden en te verwijzen naar officiële bronnen zoals RIVM, GGD en de Ministeries. We willen geen paniek veroorzaken maar wel de juiste informatie verstrekken.

Blijf de officiële site van het RIVM , je regionale GGD , je eigen Gemeente of de site van de Overheid volgen voor de juiste informatie. 

Toelichting op Corona-maatregelen.

Update 18 december 2021

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december de basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) dicht gaan. Wel moet er noodopvang mogelijk zijn voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Lukt het niet om deze noodopvang op tijd te organiseren? Dan moeten scholen en bso uiterlijk op 21 december dicht zijn. De BSO gaat in principe weer open op maandag 10 januari.

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de gastouderopvang blijven open.

Bekijk hier het volledige artikel met alle maatregelen.

Beslisboom

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind. Lees hier het volledige artikel over de de beslisboom.

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD. Lees meer in het artikel In quarantaine na recent herstellen van corona?

 

Download hier de nieuwste beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.

Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er misschien andere regels dan de uitkomst van de beslisboom. Kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) hoeven geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. En ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. Dit onderlinge contact heeft wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

 

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts, benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met een zeer hoog risico. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. De 12+ boom kan worden gedownload van de website van Download hier de beslisboom 12+.

 

Bron: BOinK.nl

 

Nieuwe versie protocol kinderopvang 9 juli 2021.

Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rijtje:

•    Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.

•    Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt).

•    Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd (zie kader hieronder voor de defintiie), gelden een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen.

•    Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine.  Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Download hier het protocol kinderopvang.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open.

Het kabinet heeft het advies van het OMT opgevolgd en daarmee mogen vanaf maandag 8 februari de basisscholen en de kinderopvang weer open. “Uit onderzoeken blijkt dat kinderen toch veel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus, dat geldt ook voor de Britse variant”, aldus minister Arie Slob in het AD.

Kinderen met klachten moeten thuisblijven. Wanneer een kind besmet blijkt zou de hele klas vijf dagen in quarantaine moeten. Aanvullende maatregelen om de risico’s te verkleinen. Onderwijsbonden zijn echter kritisch over de uitwerking.

De gastouderopvang was al open met (dringend) advies om alleen gebruik te maken van de gastouder wanneer 1 van de ouders een cruciaal beroep heeft. Vanaf 8 februari is de gastouderopvang weer, net als kinderdagopvang, open.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee FAQ’s online gezet, waarin zij ingaan op de gevolgen van de lockdown voor de kinderopvang en de gastouderopvang. In deze FAQ’s wordt er uitleg gegeven over de situatie en de compensatie regeling. Net als in het voorjaar zal de SVB de tegemoetkoming aan de ouders uitbetalen.

 

(Nood)opvang tijdens de avondklok.

De aangekondigde avondklok is een feit. Vanaf zaterdag 23 januari tot 10 februari 2021 geldt de avondklok van 21:00 – 4:30 uur.
Iedereen die binnen de avondklok tijd op straat is zal moeten aantonen dat daar een noodzakelijke reden voor is. Een reden zou werkgerelateerd kunnen zijn.

Hiervoor heeft de rijksoverheid een speciale werkgeversverklaring en een eigenverklaring vrijgegeven die een persoon ingevuld en wel bij zich moet hebben om te rechtvaardigen dat deze persoon nog op straat is.

Er zijn 2 formulieren voor de avondklok:

Voor ZZP-ers is inmiddels bekend dat zij zelf hun werkgeversverklaring in mogen vullen. Voor de volledigheid zou een LRK-nummer van het Landelijk Register Kinderopvang een goede aanvulling zijn.
Je hebt dan dus beide verklaringen ingevuld en bij je.

Bij nanny’s die aan huis werken is de vraagouder officieel de “werkgever”. De nanny vult de Eigenverklaring in en de vraagouder de werkgeversverklaring.
Het zou niet nodig moeten zijn dat het gastouderbureau ook een verklaring invult. Bij functie of bedrijfsnaam zou ingevuld kunnen worden dat het een vraagouder met cruciaal beroep betreft.

Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig waarmee ze kunnen aantonen dat ze tijdens de avondklok op straat mogen zijn.

(bron: kngo)

Betalingen en Kinderopvangtoeslag

Moeten ouders blijven betalen voor de opvang die door alle omstandigheden nu niet zoals gebruikelijk doorgaat?

Ja, dus en een dringend advies van de Overheid aan ouders:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
  U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek bij de gastouder wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage en bemiddelingskosten. Ook deze kosten voldoet u aan het gastouderbureau.

Gastouderbureaus hebben samen met de gastouders een extra zware taak te volbrengen in deze periode. Ze werken in het weekend en in de avond om alle vragen en zorgen van ouders en gastouders in goede banen te leiden. Ook aan de ouders die even geen gebruik maken van de opvang. Zij zullen hen ook goed informeren over de ontwikkelingen en wanneer er wel weer gebruik gemaakt kan worden van de opvang. Betaal de bemiddelingskosten zoals gebruikelijk door.

Financiële gevolgen Coronavirus

Het coronavirus kan ingrijpende gevolgen hebben voor ouders en ondernemers.  Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In de Kindervang blijft de basis voor een financiële stabiliteit voor ouders en gastouders echter het vasthouden aan de betaling van de Kinderopvangtoeslag. Zijn er ondanks deze maatregel toch nog problemen informeer dan wel algemene regelingen er zijn voor ZZP’ers, ondernemers en werknemers (ouders)

Noodopvang

Afspraken over de (nood)opvang
Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Het is belangrijk dat gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties afspreken waar de noodopvang is en daar duidelijk over communiceren. Het uitgangspunt is om de noodopvang op de eigen school of opvanglocatie te organiseren, maar als dat nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen.

Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling te compenseren voor de eigen bijdrage aan de kosten van kinderopvang.

Officiële bronnen:

Voor meer informatie of specifieke vragen over opvang van uw kind, noodopvang, inkomen als ouder/gastouder of ziektebeelden raden we aan de officiële bronnen te raadplegen. Deze instanties kunnen uw persoonlijke situatie inschatten en u een beter beeld geven over uw persoonlijke situatie.

Website van Boink
Bent u een ouder en heeft u vragen over de coronacrisis en kinderopvang?
Bel of mail naar ons spreekuur: 030 – 2317914  of  boink@boink.info

Website van het RIVM 

Website van de Overheid 

Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/gevolgen-sluiting-kinderopvang-covid

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te+helpen

Ministerie Economische zaken

Het ministerie EZK heeft speciaal voor ondernemers met vragen ook een telefoonnummer. Dit is: 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Zo wil het kabinet kleine ondernemers helpen, als ze door het coronavirus in de financiële problemen komen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de BMKB-regeling.

KNGO

Als Gastouderbureau Je Beste Maatje zijn wij lid van Kennisnetwerk Gastouderopvang. Zij verzamelen relevante informatie specifiek voor de gastouderbranche en geven de meest recente informatie zo spoedig mogelijk aan ons door.

Of neem contact op met je regionale GGD of Gemeente.

17 april:Compensatieregeling voor eigen bijdrage is rond

Compensatieregeling voor eigen bijdrage kinderopvang gedurende de sluitingsperiode is rond na intensief overleg branchepartijen en ministerie SZW

De afgelopen weken is er door de samenwerkende branchepartijen -Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) (en voor de gastouderopvang ook VGOB en Nysa)-, intensief overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en andere partijen om tot een compensatieregeling te komen. Doel hierbij: ouders en kinderopvangorganisaties zo goed mogelijk compenseren tijdens de sluitingsperiode van de kinderopvang. Hierbij heeft afstemming met andere partijen plaats gevonden.

De terugbetaling van de eigen bijdrage wordt uitgevoerd door SVB op basis van de gegevens van Belastingdienst Toeslagen

Zojuist is de Kamerbrief gepubliceerd waarin staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang enige tijd langer zal duren. De betaling zal dan betrekking hebben over deze langere periode.

De betaling over de periode 16 maart tot en met 28 april zal volgens de huidige planning plaats vinden in de maanden juni / juli. Wanneer de sluiting wordt verlengd zal de eenmalige betaling op een later moment plaats vinden.

Brief voor ouders

Binnenkort volgen er 2 brieven vanuit de branchevereniging voor ouders over de compensatieregeling. Eén brief is voor ouders die wel of geen kinderopvangtoeslag ontvangen, de andere brief is voor ouders die gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling.

De maatregel is een uur geleden bekend geworden, dus wij moeten hier als gastouderbureau en gastouders nog mee aan de slag. Indien u vragen heeft willen we u vragen nog even te wachten tot na het weekend. Dan zijn ook alle officiële instanties weer te bereiken voor eventuele vragen.

14 april; Wanneer kan een gastouder in geval van klachten geen noodopvang bieden?

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Op basis van de richtlijnen van het RIVM kan hiervoor het volgende aangehouden worden:

 1. Bij noodopvang in eigen huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft, kan er geen noodopvang geboden worden.

Indien er tijdelijk geen noodopvang geboden kan worden, helpt het gastouderbureau met het zoeken naar alternatieve opvang voor de betrokken ouders bij een vervangende gastouder of door in contact te treden met de gemeente voor een oplossing (zoals beroep doen op andere noodopvang bij kinderdagverblijven).

 1. Bij noodopvang aan huis geldt dat de gastouder nog wel kan werken als een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft (en zijzelf niet).
 2. Bij noodopvang in eigen huis én aan huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder last heeft van verkoudheidsklachten én koorts en/of benauwdheid kan er geen noodopvang door de gastouder worden geboden.

Het gastouderbureau helpt met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder of door in contact te treden met de gemeente voor een oplossing (zoals beroep doen op andere noodopvang bij kinderdagverblijven).

 1. Wanneer een kind of een huisgenoot van het kind last heeft van verkoudheidsklachten en/of koorts en/of benauwdheid moet het kind thuisblijven en kan er geen beroep op noodopvang worden gedaan.

31 maart 2020; Corona-maatregelen worden verlengd: de kinderopvang blijft t/m 28 april gesloten. 

Vanavond werd bekend dat de kinderopvang in ieder geval t/m 28 april gesloten blijft. Direct na de bekendmaking van het kabinet is er spoedoverleg geweest tussen Brancheorganisatie KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en staatssecretaris Van Ark (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De samenwerkende kinderopvangorganisaties hebben hun zorgen duidelijk kenbaar gemaakt. De wens is helder: kinderopvang en onderwijs dienen te worden gelijkgeschakeld, met oog voor het belang van ouders en kinderen.

Overmorgen, donderdag 2 april, wordt het overleg met staatssecretaris Van Ark vervolgd.

Corona-maatregelen worden verlengd: de kinderopvang blijft t/m 28 april gesloten. Behalve voor kinderen waarvan 1 of 2 ouders een vitaal beroep hebben.
Ouders krijgen t/m 28 april hun eigen bijdrage die ze voor de kinderopvang betalen terug. Hoe die teruggave georganiseerd wordt is nog niet bekend. Daarover wordt nog uitgebreid overleg gevoerd tussen het Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBrancheorganisatie KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. Hou onze posts in de gaten voor het laatste nieuws.

bron: Boink

20 maart 2020: Ouders krijgen eigen bijdrage terug

Ouders die kinderen niet naar de opvang brengen krijgen eigen hun bijdrage terug . De eigen bijdrage wordt tot  €6,27 door de Overheid doorbetaald .

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug.

Dat melden staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen en Douane) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

19 maart 2020: Brief Branchevereniging Boink voor ouders 

De drie branchepartijen, de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en BMK, hebben gezamenlijk een brief geschreven om ouders in de Kinderopvang te informeren over de maatregelen en de tegemoetkoming van de Overheid om de Kinderopvangtoeslag door te blijven betalen en deze branche die cruciaal is voor werkende ouders overeind te houden in deze crisis.

Brief ouders_betreft zorgen kosten kinderopvang coronavirus

17 maart 2020:

Ik maak gebruik van flexibele gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.

Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Maatregelen voor de ZZP’ers maar niet voor de gastouders die ZZP’er zijn

Ministers Wiebes (Economische Zaken), Koolmees (Sociale Zaken) en Hoekstra (Financiën) hebben vanavond maatregelen bekend gemaakt, die vooral bedoeld zijn om werkend Nederland te ondersteunen. In dit pakket maatregelen is ook ondersteuning opgenomen voor ZZP’ers. Er zijn gastouders die ZZP’ er zijn, maar deze maatregelen zijn niet voor hen bedoeld. Er zijn gastouders die ZZP’er zijn, er zijn gastouders die freelancer zijn, er zijn gastouders aan huis, die vallen onder de regeling dienstverlening aan huis en er is een groep gastouders die in loondienst zijn bij de ouders, de nanny’s.

Het inkomen van de gastouder en de gastouder aan huis (nanny) wordt gewaarborgd door de plicht, die ouders hebben opgelegd gekregen van de overheid,  om de factuur voor de kinderopvangkosten te voldoen. Hiervoor heeft de overheid al eerder deze maatregel genomen:

Voorzie je als ouder een daling van jouw inkomen omdat omzet wegvalt omdat je ondernemer/zzp’er bent of is er voor jou werktijdverkorting aangevraagd?

Voor ouders waarvan in korte tijd het inkomen daalt heeft de overheid het volgende advies:

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

16 maart 2020; opvang bij 1 of 2 ouders in vitale beroepen

Er zijn nog veel vragen over of er 1 of 2 ouders in vitale beroepen (zie lijst website) moeten werken, hierbij het antwoord op die vraag van de FNV kinderopvang: Als jij als enige voor je kind(eren) zorgt, kun jij je kind(eren) naar de opvang of school brengen. Als je een partner hebt die in een niet-vitaal beroep werkt, geldt deze regel niet. Als je een partner hebt die ook in een vitaal beroep werkt, kun je je kind(eren) wel naar de opvang/school brengen.”

Lees de laatste updates op onze website (link in bio, nieuwsberichten), Facebook of als je klant ben in je Portaal. Het nieuws wordt bijna dagelijks aangevuld.

15 maart 2020: Corona-update voor gastouderopvang

Zojuist heeft minister Slob een persconferentie gegeven over de maatregelen die scholen en kinderopvang treffen.

Scholen slagen er niet in om de veiligheid op school te garanderen. Ouders maken zich zorgen om de gezondheid van de kinderen op basisscholen en kinderopvang.

Sluiting op last van de overheid is van kracht vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020.
Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen bij uitzondering naar de basisschool en de kinderopvang. Vitale beroepen zijn in ieder geval: zorg, politie en brandweer (zie lijst). Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn kunnen naar hun werk.
Inmiddels heeft KNGO van GGD GHOR vernomen dat de nieuwe maatregelen voor de kinderopvang ook gelden voor gastouderopvang.
Gastouders mogen dus alleen kinderen opvangen van ouders met een vitaal beroep.
Echter staat in het persbericht van RIVM kinderdagopvang genoemd. We hopen snel op duidelijkheid.

Voor nu is het bericht vrijgegeven dat de kinderopvangtoeslag gewoon doorbetaald wordt.
KNGO volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de sector op de hoogte houden.  Wij houden jullie weer z.s.m. op de hoogte.

Volg de officiële kanalen voor meer informatie zoals RIVM, Overheid. nl en het telefoonnummer van Economische zaken voor financiële vragen als ZZP’er tel: 0800-2117.

12 maart 2020: Nieuwe  landelijke maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

De maatregelen  voor de kinderopvang zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.
bron: www.rijksoverheid.nl/coronavirus

9 maart 2020: Nieuwe maatregel Coronavirus van RIVM.  Stop met handen schudden!

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

Vragen

Bij vragen over ziekmeldingen kinderen, verrekening uren en dergelijke vragen gelden de overeenkomsten die zijn afgesloten tussen ouders en gastouders. We beseffen dat dat momenteel meer druk en vragen oplevert dan normaal gesproken. Maar juist daarom verwijzen we naar de officiële overeenkomsten en RIVM richtlijnen. Juist om te voorkomen dat er teveel onjuiste informatie komt wat eigen interpretaties tot gevolg kan hebben. Zijn er vragen die niet worden beantwoord door de officiële kanalen en al wel zijn besproken door de overheid. Neem dan contact met ons op.

 

corona, coronavirus, richtlijnen, RIVM, update
Vorig bericht
Franchise ondernemer gezocht voor opstart gastouderbureaus
Volgend bericht
Gastouder verzekering

Gerelateerde berichten

1 reactie.

 • Wendy Kuijpers
  maart 15, 2020 6:40 pm

  Vragen

  Bij vragen over ziekmeldingen kinderen, verrekening uren en dergelijke vragen gelden de overeenkomsten die zijn afgesloten tussen ouders en gastouders. We beseffen dat dat momenteel meer druk en vragen oplevert dan normaal gesproken. Maar juist daarom verwijzen we naar de officiële overeenkomsten en RIVM richtlijnen. Juist om te voorkomen dat er teveel onjuiste informatie komt wat eigen interpretaties tot gevolg kan hebben. Zijn er vragen die niet worden beantwoord door de officiële kanalen en al wel zijn besproken door de overheid. Neem dan contact met ons op.

Reacties zijn gesloten.